Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód to sposób na zakończenie małżeństwa drogą orzeczenia sądowego. Żeby jednak tak się stało, do sądu musi wpłynąć pozew rozwodowy wystosowany przez jedno z małżonków. Jak jednak należy sformułować taki pozew i co powinno się w nim znaleźć?

Co warto wiedzieć o pozwie rozwodowym

Małżeństwo to instytucja prawna, która z założenia ma być trwała – tym samym zaś jej rozwiązanie z założenia jest niełatwe. Dlatego też kodeks postępowania cywilnego przewiduje wiele ograniczeń związanych z rozwodami. Również pozew o rozwód musi być właściwie sformułowany, by mógł stanowić podstawę wszczęcia postępowania.

Jeżeli planujemy wnieść pozew o rozwód, pamiętajmy, że musimy skierować się do sądu okręgowego tam, gdzie znajdowało się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania obojga małżonków, o ile w danym okręgu wciąż przebywa na stałe przynajmniej jedno z nich. W innym przypadku pozew powinien zostać wniesiony w okręgu, w którym zamieszkuje pozwany, a w razie braku informacji na ten temat – w okręgu, w którym zamieszkuje powód.

Wnosząc pozew, pamiętajmy również o tym, że obowiązuje nas stały wpis sądowy opiewający na wysokość 600 zł.

Co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym

Rozwód może zostać orzeczony bez orzekania o winie, jak również z winy obojga lub jednego z małżonków.

Pozew rozwodowy powinien zawierać:

  • informację, do jakiego sądu jest skierowany,
  • dane stron – z imionami, nazwiskami, adresami i numerami PESEL oraz wskazaniem powoda i pozwanego,
  • tytuł pismaPozew o rozwód bez orzekania o winie lub Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie,
  • wskazanie żądania – można tu wskazać osobę winną rozpadu małżeństwa, a także poprosić o niewdrażanie postępowania mediacyjnego czy nieorzekanie o sposobie użytkowania wspólnej nieruchomości,
  • uzasadnienie – dokładne określenie przyczyny rozpadu pożycia małżonków. Uzasadnienie powinno obejmować załączniki udowadniające jego treść. Jeżeli ze związku małżeńskiego pochodzą dzieci, należy wymienić je w tym miejscu, precyzując ich wiek, sytuację życiową oraz preferowane warunki kontaktu i wysokość alimentów,
  • podpis – dokument musi być podpisany przez powoda lub jego przedstawiciela.

Pamiętajmy, że nie otrzymamy rozwodu, jeżeli ze związku pochodzą małoletnie dzieci, które mógłby on pokrzywdzić. Sąd nie orzeknie rozwodu również wtedy – choć istnieją wyjątki od tej reguły – gdy powodem będzie małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia, a także wtedy, gdy rozwód godziłby w zasady współżycia społecznego.

Jak napisać pozew rozwodowy?