Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwód to sposób na zakończenie małżeństwa drogą orzeczenia sądowego. Żeby jednak tak się stało, do sądu musi wpłynąć pozew rozwodowy wystosowany przez jedno z małżonków. Jak jednak należy sformułować taki pozew i co powinno się w nim znaleźć?

Co warto wiedzieć o pozwie rozwodowym

Małżeństwo to instytucja prawna, która z założenia ma być trwała – tym samym zaś jej rozwiązanie z założenia jest niełatwe. Dlatego też kodeks postępowania cywilnego przewiduje wiele ograniczeń związanych z rozwodami. Również pozew o rozwód musi być właściwie sformułowany, by mógł stanowić podstawę wszczęcia postępowania.

Jeżeli planujemy wnieść pozew o rozwód, pamiętajmy, że musimy skierować się do sądu okręgowego tam, gdzie znajdowało się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania obojga małżonków, o ile w danym okręgu wciąż przebywa na stałe przynajmniej jedno z nich. W innym przypadku pozew powinien zostać wniesiony w okręgu, w którym zamieszkuje pozwany, a w razie braku informacji na ten temat – w okręgu, w którym zamieszkuje powód.

Wnosząc pozew, pamiętajmy również o tym, że obowiązuje nas stały wpis sądowy opiewający na wysokość 600 zł.

Co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym

Rozwód może zostać orzeczony bez orzekania o winie, jak również z winy obojga lub jednego z małżonków.

Pozew rozwodowy powinien zawierać:

  • informację, do jakiego sądu jest skierowany,
  • dane stron – z imionami, nazwiskami, adresami i numerami PESEL oraz wskazaniem powoda i pozwanego,
  • tytuł pismaPozew o rozwód bez orzekania o winie lub Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie,
  • wskazanie żądania – można tu wskazać osobę winną rozpadu małżeństwa, a także poprosić o niewdrażanie postępowania mediacyjnego czy nieorzekanie o sposobie użytkowania wspólnej nieruchomości,
  • uzasadnienie – dokładne określenie przyczyny rozpadu pożycia małżonków. Uzasadnienie powinno obejmować załączniki udowadniające jego treść. Jeżeli ze związku małżeńskiego pochodzą dzieci, należy wymienić je w tym miejscu, precyzując ich wiek, sytuację życiową oraz preferowane warunki kontaktu i wysokość alimentów,
  • podpis – dokument musi być podpisany przez powoda lub jego przedstawiciela.

Pamiętajmy, że nie otrzymamy rozwodu, jeżeli ze związku pochodzą małoletnie dzieci, które mógłby on pokrzywdzić. Sąd nie orzeknie rozwodu również wtedy – choć istnieją wyjątki od tej reguły – gdy powodem będzie małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia, a także wtedy, gdy rozwód godziłby w zasady współżycia społecznego.

Jak napisać pozew rozwodowy?