Jak wygląda proces windykacji należności?

Jak wygląda proces windykacji należności?

Windykacja należności to w wielu przypadkach jedyny możliwy sposób na odzyskanie należności. Jest to złożony proces, który wymaga stosownego podejścia i wdrożenia czynności prawnych, które skutecznie skłonią dłużnika do spłacenia zobowiązania. Rozpoczyna się od łagodnych działań, polegających na przypomnieniu o zaległościach. Umiejętne postępowanie na tym etapie niejednokrotnie przynosi oczekiwane rezultaty. Jeżeli jednak polubowne metody rozwiązania sprawy się nie sprawdzają, można wejść na drogę sądową.

3 etapy windykacji należności

Windykacja należności składa się z różnych czynności, których wspólnym celem jest odzyskanie zadłużenia. Proces ten można podzielić na trzy podstawowe etapy:

  1. Postępowanie polubowne. To łagodne działania, które mają na celu przypomnienie dłużnikowi o zobowiązaniu. Pozwalają na polubowne załatwienie sprawy, czyli bez konieczności interwencji sądu. Polegają przede wszystkim na próbach kontaktu z dłużnikiem w celu zmotywowania go do spłacenia zobowiązania. Kontakty najczęściej odbywają się za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail, drogą pocztową itp. Na tym etapie strony mogą podjąć negocjację, np. umorzenie odsetek, rozłożenie płatności na raty itp. Jest to bardzo ważny etap, którego nie można pominąć w procesie windykacji należności. Jeśli jednak dłużnik nie reaguje na próby polubownego rozwiązania sprawy, można rozpocząć bardziej zdecydowane działania.
  2. Postępowanie sądowe. Jeżeli nie uda się odzyskać należnych środków polubownymi sposobami, należy przejść do środków o bardziej formalnym charakterze. Na tym etapie kierowany jest wniosek do sądu. Konieczne jest przy tym udowodnienie, że podjęte były wszelkie możliwe próby kontaktu podejmowane przez wierzyciela, jednak dłużnik na nie reagował.
  3. Postępowanie egzekucyjne. Wdrażane jest wówczas, gdy komornik otrzyma wniosek o nakazie rozpoczęcia egzekucji. Na tym etapie możliwe jest m.in. zajęcie wynagrodzenia dłużnika, jego rachunków bankowych, a także nieruchomości i ruchomości.
Jak wygląda proces windykacji należności?