Jakie prawa przysługują pracownikowi z umową zleceniem?

Jakie prawa przysługują pracownikowi z umową zleceniem?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, a więc regulowana przez Kodeks cywilny. W tym przypadku nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu pracy, dlatego osobie wykonującej zlecenie przysługują wyłącznie takie prawa, jakie wynikają z treści umowy. Niemniej również i w tym przypadku pracodawca ma pewne obowiązki względem zatrudnionego pracownika.

Na co może liczyć pracownik zatrudniony na umowę zlecenie?

Umowa zlecenie nie chroni interesów pracownika w tak szerokim zakresie jak umowa o pracę. Nie ma obowiązku określenia np. terminu wypowiedzenia, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, świadczeń, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych itp. Zleceniobiorcy nie przysługują żadne z wymienionych wyżej praw ani też możliwość dochodzenia ich na drodze sądowej.

Należy też pamiętać, że umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy oraz nie daje żadnej gwarancji ciągłości zatrudnienia. Pracodawca może więc praktycznie z dnia na dzień zwolnić pracownika (jeśli w treści umowy nie wskazano określonego okresu wypowiedzenia) bez dalszych zobowiązań. Podobne prawo przysługuje pracownikowi, który może odmówić wykonywania pracy w ramach umowy w trybie natychmiastowym. Moja kancelaria adwokacka w ramach obsługi prawnej firm udziela porad również z zakresu Kodeksu Pracy, dlatego mogą się do niej zwrócić również pracodawcy, którzy chcą mieć pewność, w jakich okolicznościach istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

Pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy zlecenia przysługuje jednak właściwa ochrona ze strony pracodawcy. Przedsiębiorca jest zobligowany do zagwarantowaniu mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zaletą tej formy zatrudnienia może być również swoboda w zakresie miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania.

Pracownikowi przysługuje też prawo do otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z ustaloną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oprócz tego musi być spełniony obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zleceniodawca musi zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie chorobowe jest jednak dobrowolne i może być odprowadzane na życzenie pracownika.

Zleceniodawca powinien wiedzieć jednak, że jeśli obowiązki w ramach umowy zlecenia wykonywane są w trybie charakterystycznym dla stosunku pracy, pracodawca popełnia względem pracownika wykroczenie. Jeśli więc praca wykonywana jest: w stałym miejscu i godzinach pracy, w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym oraz z bezwzględnym wymogiem osobistego świadczenia pracy, to spełnione zostaną kryteria stosunku pracy, a więc pracownikowi przysługuje umowa o pracę i wszystkich związanych z nią praw wynikających z Kodeksu pracy.

Jakie prawa przysługują pracownikowi z umową zleceniem?