Na czym polega zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową?

Na czym polega zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa to specjalne urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³. Jest to narzędzie, które informuje o stanie trzeźwości kierowcy, a docelowo ma na celu ochronę bezpieczeństwa w komunikacji. Stosowanie blokady alkoholowej wynika z art. 2 pkt 84 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Szczegółowe wymagania i wymogi techniczne regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 8 lipca 2016 roku.

Zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej

Kwestię stosowania blokady alkoholowej reguluje art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego:

  • 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych, który może przybrać formę zakazu prowadzenia pojazdów określonego typu lub wszystkich pojazdów mechanicznych. Orzekane przez sądy okresy zakazu prowadzenia pojazdów są zwykle dość długie, a dla niektórych kierowców zastosowanie tego środka karnego może być szczególnie dotkliwe. Dlatego też w uzasadnionych sytuacjach ustawodawca przewidział możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy. Jest to możliwe wyłącznie po spełnieniu jednego warunku — wyposażeniu pojazdu w blokadę alkoholową.

W praktyce oznacza to, że kierowca w dalszym okresie wykonywania środka karnego będzie mógł prowadzić pojazdy, jednak wyłącznie wyposażone w blokadę alkoholową.

Kiedy znajduje zastosowanie blokada alkoholowa?

Istnieje możliwość stosowania instytucji blokady alkoholowej praktycznie do wszystkich sprawców, jednak zgodnie z art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego konieczne jest spełnienie kilku przesłanek. Planując wystąpić z wnioskiem do sądu, warto odpowiednio wcześniej dokładnie przeanalizować okoliczności, które potencjalnie uprawniają do zastosowania tego środka. W tym przypadku warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia kancelarii adwokackiej.

Do najważniejszych przesłanek, w których znajduje zastosowanie blokada alkoholowa, zaliczamy:

  • wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, czyli — jeśli zakaz orzeczony był w wymiarze 3 lat, zastosowanie blokady alkoholowej możliwe będzie po upływie roku i 6 miesięcy,
  • w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych istnieje możliwość stosowania blokady alkoholowej po upływie co najmniej 10 lat,
  • uzyskanie pozytywnej prognozy kryminologicznej (sąd musi mieć pewność, że prowadzenie przez kierowcę pojazdów mechanicznych nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji).
Na czym polega zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową?