Podział majątku Toruń

Podział majątku wspólnego – Toruń

Zajmując się sprawami rozwodowymi, pomagam Klientom również w ustaleniu opieki nad dziećmi czy podziale majątku wspólnego. Podziału majątku przez małżonków można dokonać na dwa sposoby. Jeden z nich stanowi umowa zawierana pomiędzy stronami. W tym celu małżonkowie muszą sporządzić odpowiedni dokument, w którym podpiszą zgodę na polubowny podział majątku. Jeżeli któraś ze stron nie chce podpisać takiej umowy, podziału majątku wspólnego można dokonać za pośrednictwem sądu. W takiej sytuacji należy przygotować odpowiedni wniosek i złożyć go w trakcie postępowania rozwodowego. Sąd ustali wysokość udziałów w majątku na podstawie dotychczasowego nakładu pracy małżonków, a także ich wkładu w wychowywanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Niekiedy sąd bierze pod uwagę również zeznania świadków, które mogą pomóc w sprawiedliwym podziale majątku wspólnego czy podziale spadku.

Podział majątku wspólnego na zasadzie umowy

Podział majątku na zasadzie umowy to idealne rozwiązanie dla małżeństw, które chcą rozwiązać kwestie majątkowe w sposób pokojowy i zgodny. Istotą tej metody jest dobrowolne porozumienie się stron co do sposobu podziału wszelkich nieruchomości, mebli, sprzętów oraz innych wartości materialnych zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa. Kluczem do sukcesu jest tutaj kompromis oraz wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań drugiej strony. Warto jednak pamiętać, że taka umowa musi być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony, aby stała się dokumentem prawnym. Dobrze jest również skonsultować warunki umowy z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości.

Podział majątku a długi

W sytuacji, gdy jedno z małżonków zaciągnęło zobowiązania finansowe w trakcie trwania małżeństwa, mogą one wpływać na sposób podziału majątku wspólnego. Istnieją różne scenariusze, które mogą się tutaj pojawić. W przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego zadłużenia, jego wierzyciele mogą dochodzić swoich praw przed sądem, co może prowadzić do egzekucji majątku wspólnego. W takiej sytuacji wierzyciele mogą się domagać podziału majątku, aby zaspokoić swoje roszczenia. Istnieje również możliwość, że długi zostaną uwzględnione w umowie podziału majątku, np. poprzez ustalenie, że dłużnik będzie zobowiązany do spłaty zobowiązań finansowych przydzielonych mu na mocy tej umowy. Wówczas druga strona będzie chroniona przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli.