Podział majątku Toruń

Podział majątku wspólnego – Toruń

Zajmując się sprawami rozwodowymi, pomagam Klientom również w ustaleniu opieki nad dziećmi czy podziale majątku wspólnego. Podziału majątku przez małżonków można dokonać na dwa sposoby. Jeden z nich stanowi umowa zawierana pomiędzy stronami. W tym celu małżonkowie muszą sporządzić odpowiedni dokument, w którym podpiszą zgodę na polubowny podział majątku. Jeżeli któraś ze stron nie chce podpisać takiej umowy, podziału majątku wspólnego można dokonać za pośrednictwem sądu. W takiej sytuacji należy przygotować odpowiedni wniosek i złożyć go w trakcie postępowania rozwodowego. Sąd ustali wysokość udziałów w majątku na podstawie dotychczasowego nakładu pracy małżonków, a także ich wkładu w wychowywanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Niekiedy sąd bierze pod uwagę również zeznania świadków, które mogą pomóc w sprawiedliwym podziale majątku wspólnego czy podziale spadku.