Zasady podziału majątku po rozwodzie

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to nierzadko czasochłonny i skomplikowany proces, jeśli małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć umowy ustanawiającej między nimi rozdzielność majątkową (tzw. intercyza). Procedurę można przeprowadzić stosunkowo sprawnie, jeśli między panuje zgodność między stronami. Jeżeli jednak pojawia się konflikt, sprawa może mieć dłuższy i bardziej złożony przebieg.

Podział majątku wspólnego na dwa sposoby

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby podziału majątku wspólnego:

  • Podział majątku na podstawie umowy zawartej między stronami. Jest to polubowna forma podziału majątku. Dokonuje się jej na podstawie umowy zawartej przed notariuszem, w której znajdują się ustalenia dotyczące podzielenie zgromadzonych aktywów wspólnych.
  • Podział majątku za pośrednictwem sądu. Następuje wówczas, gdy strony nie są w stanie samodzielnie dokonać podziału majątku wspólnego. Konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku i złożenie go w trakcie postępowania rozwodowego. Następnie sąd ustala wysokość udziałów w majątku na podstawie dotychczasowego nakładu pracy małżonków, w tym ich wkładu w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. W niektórych przypadkach sąd może wziąć pod uwagę także zeznania świadków, które mogą pomóc w sprawiedliwym podziale majątku wspólnego.

Jak dzielony jest majątek wspólny?

Bez względu na tryb postępowania, strony muszą dojść do porozumienia, w jaki sposób chcą podzielić majątek. Możliwości wyjścia ze współwłasności małżeńskiej jest co najmniej trzy:

  • podział majątku poprzez przyporządkowanie każdemu z małżonków poszczególnych rzeczy, np. mąż otrzymuje dom, a żona zostaje właścicielką mieszkania,
  • ustanowienie składniku majątku na wyłączność jednego z małżonków, jednak z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka, np. żona zostaje wyłączną właścicielką domu, jednak musi zapłacić mężowi połowę wartości nieruchomości,
  • sprzedaż majątku wspólnego i podział uzyskanych środków finansowych.

Kwestia podziału majątku wspólnego bywa skomplikowana, szczególnie jeśli składników jest dużo, a także jeśli małżonkowie mieli wspólne kredyty. Pomoc adwokata może zdecydowanie usprawnić i ułatwić ten proces.

Zasady podziału majątku po rozwodzie