Alimenty

Alimenty – Toruń

W sądzie najczęściej prowadzone są sprawy o przyznanie alimentów na dzieci. Zazwyczaj są one związane z rozwodem rodziców , którzy chcą prawnie ustalić zakres swoich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci. Takie sprawy mogą być rozpatrywane przez sąd w obecności stron bez udziału ich prawników. Skorzystanie z usług prawnych Kancelarii jest jednak korzystne, ponieważ prawnik zadba o przygotowanie niezbędnych dokumentów i postara się, aby sprawa przebiegła sprawnie i pozytywnie dla Klienta. Z pomocy prawnika warto skorzystać, gdy strony są pokłócone lub gdy jedna z nich chce uzyskać wysoką kwotę świadczenia alimentacyjnego. Alimenty przyznawane na dziecko powinny umożliwić mu życie na podobnym poziomie, co rodzice. Podczas ustalania ich kwoty sąd bierze pod uwagę również możliwości finansowe osoby pozwanej.

Kiedy sąd może ustalić alimenty na rzecz rodziców?

Zdarza się, że rodzice ubiegają się o alimenty od swoich dzieci. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dzieci dobrowolnie nie chcą pomóc rodzicom w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb. Aby sąd nałożył na dzieci obowiązek alimentacyjny, muszą być spełnione dwie przesłanki:

  • niedostatek rodziców,
  • możliwości finansowe dzieci.

Określając kwotę świadczenia alimentacyjnego na rodziców, sąd bierze pod uwagę zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb. Oznacza to, że rodzice nie muszą żyć na podobnym poziomie, co ich dzieci. Pozew do sądu o alimenty można złożyć na jedno z dzieci bądź na rodzeństwo. Podczas rozprawy sąd zdecyduje czy nałożyć obowiązek alimentacyjny na wszystkie dzieci po równo czy według ich możliwości finansowych. Dzieci mają prawo odmówić płacenia alimentów, jeśli rodzice nie uczestniczyli w ich wychowaniu.

Zmiana wysokości alimentów

W sytuacji, gdy dochód jednego z rodziców ulega zmianie bądź koszty utrzymania dziecka rosną, może zaistnieć konieczność zmiany wysokości alimentów. W pierwszej kolejności warto podkreślić, że możliwe jest porozumienie między rodzicami. Oznacza to, że rodzice mogą samodzielnie ustalić nową kwotę alimentów, która będzie odpowiadała aktualnym potrzebom dziecka oraz ich możliwościom finansowym. Taka zgoda powinna zostać zawarta na piśmie, a następnie złożona w sądzie rodzinnym w celu jej zatwierdzenia. Jeśli jednak zgoda między rodzicami nie jest możliwa, jedna ze stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę kwoty alimentów do sądu. Należy wówczas udokumentować zarówno zmianę sytuacji materialnej sprawcy obowiązku alimentacyjnego, jak i wzrost potrzeb dziecka. Warto wspomnieć, że sąd może także zmniejszyć wysokość alimentów lub zawiesić je na czas określony, jeśli okoliczności uzasadniają taką decyzję.

Egzekucja alimentów

W przypadku niedotrzymywania obowiązku alimentacyjnego przez jednego z rodziców, druga strona ma prawo dochodzić należnych jej środków. Istnieją różne drogi postępowania w celu egzekucji alimentów, jednak najskuteczniejszą jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Sąd może orzec przymusowe ściągnięcie zaległych alimentów oraz nałożyć na dłużnika odpowiednie sankcje karne. Proces egzekucji alimentów może zostać zainicjowany przez uprawnionego rodzica bądź jego pełnomocnika, np. adwokata lub radcę prawnego. W trakcie postępowania sądowego może być również rozpatrywany podział majątku, który często stanowi ważną część spraw związanych z rozwodem czy separacją. Jeśli istnieje wspólnota majątkowa, sąd rozstrzyga kwestie podziału majątku według zasad wynikających z kodeksu cywilnego oraz uwzględniając dobro dziecka.