Windykacja należności

Windykacja należności – Toruń

Windykacja należności to sposób na odzyskanie zadłużenia. Obejmuje czynności prawne, które mają na celu skłonienie dłużnika do spłacenia zobowiązania. Windykacja należności rozpoczyna się łagodnymi działaniami, mającymi na celu przypomnienie dłużnikowi o zobowiązaniu. W tym celu wysyłane są do niego wiadomości oraz wezwania do zapłaty. Jeśli dłużnik nie reaguje na tę próbę nawiązania kontaktu, należy rozpocząć nieco bardziej zdecydowane działania. Sprawa powinna zostać skierowana do sądu, a dłużnik wpisany na listę dłużników. Z problemem zadłużeń zmagają się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Kancelaria pomaga odzyskać kwoty wynikające ze spraw o odszkodowanie, zaległe pożyczki oraz niezapłacone rachunki. W ramach działań kancelarii świadczymy obsługę prawną firm.

Etapy procesu windykacji należności

Proces windykacji należności można podzielić na trzy etapy. Określają one sposób działania, którego celem jest odzyskanie zadłużenia. Są to:

  • postępowanie polubowne – jest to próba odzyskania zobowiązania od dłużnika przed złożeniem wniosku do sądu. Pozwala na polubowne załatwienie sprawy. W tym celu należy spróbować nawiązać kontakt z dłużnikiem, aby zmotywować go do spłacenia zobowiązania. Nie wolno pominąć tego kroku, ponieważ bez jego wykonania na dalszym etapie postępowania sąd może odrzucić wniosek,
  • postępowanie sądowe – polega na skierowaniu odpowiedniego wniosku do sądu. Na tym etapie warto udowodnić, że dłużnik nie reagował na wszelkie próby kontaktu podejmowane przez wierzyciela,
  • postępowanie egzekucyjne – następuje, gdy komornik otrzyma wniosek o nakazie rozpoczęcia egzekucji. W takim wypadku może zająć wynagrodzenie, rachunki bankowe oraz ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika zwiększa szansę na odzyskanie należności i pozwala oszczędzić wiele czasu i nerwów.

Prawa stron podczas windykacji należności

W procesie windykacji należności obie strony – dłużnik i wierzyciel – mają swoje prawa chronione przez polskie prawo cywilne. Wierzyciel ma prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z niewywiązania się dłużnika ze swoich zobowiązań, czyli do odzyskania należności, które przysługują mu na podstawie umowy lub innych przepisów prawa. Dłużnik z kolei ma prawo do rzetelnej informacji na temat długu oraz do przekazywanej przez wierzyciela możliwości uregulowania zaległości. Ponadto dłużnik nie może być narażony na utratę zdrowia, dobrego imienia ani bezpieczeństwa przez działania wierzyciela mające na celu odzyskanie długu.