Zwolnienie z pracy – co zrobić jeśli jest niesłuszne?

Zwolnienie z pracy – co zrobić jeśli jest niesłuszne?

Rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie umowy to forma zwolnienia z pracy pracownika. Aby jednak wszystko przebiegło zgodnie z prawem, muszą być zachowane odpowiednie procedury. Jeśli zwolnienie jest bezzasadne albo narusza przepisy prawa, pracownik może zdecydować się na dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Kiedy zwolnienie z pracy może zostać uznane za niesłuszne?

Chociaż pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy o pracę, którą zawarł z pracownikiem, to jednak Kodeks pracy wprowadza pewne ograniczenia, które mają na celu ochronę pracownika przed zwolnieniem. W związku z tym istnieją pewne okoliczności, które mogą wskazywać na to, że zwolnienie było niesłuszne. Do przykładów bezpodstawnego zwolnienia pracownika zaliczamy m.in.:

  • skrócenie regulowanego przez Kodeks pracy okresu wypowiedzenia (np. skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas nieokreślony),
  • niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzi (np. ustne zwolnienie, podczas gdy wypowiedzenie zawsze powinno mieć formę pisemną; brak uzasadnienia zwolnienia),
  • brak informacji o przysługujących pracownikowi środkach prawnych w przypadku wypowiedzenia,
  • naruszenie przepisów dotyczących pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem (np. zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie, zwolnienie pracownika, który ma mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, zwolnienie pracownika w ciąży itp.),
  • niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne pracownika (np. nieuzasadnione oskarżenie pracownika o naruszenie obowiązków pracowniczych czy popełnienie przestępstwa),
  • odmowa wystawienia świadectwa pracy.

Co przysługuje pracownikowi niesłusznie zwolnionemu z pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy niesłusznie zwolniony pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy. Konieczne jest jednak zachowanie wszystkich obowiązujących procedur, dlatego też w tego typu przypadkach najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii adwokackiej. Niezbędna jest szczegółowa analiza zarówno treści i formy wypowiedzenia umowy, jak i okoliczności, w jakich doszło do zwolnienia.

Jeśli wypowiedzenie rzeczywiście były nieuzasadnione lub zostały naruszone przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, pracownik może:

  • zostać przywrócony do pracy na poprzednich warunkach,
  • otrzymać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
  • otrzymać należne mu odszkodowanie.
Zwolnienie z pracy – co zrobić jeśli jest niesłuszne?